Jesteś tutaj: Start / Formy pomocy

Formy pomocy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia proponuje następujące formy pomocy:

- Diagnoza - w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej rozpoznajemy i określamy możliwości dzieci i młodzieży oraz ich indywidualne potrzeby edukacyjne i wychowawcze, a w szczególności:

 • wykrywanie zaburzeń i odchyleń rozwojowych
 • określanie przyczyn trudności szkolnych i trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym,
 • diagnoza uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych
 • zaburzeń mowy dzieci i młodzieży

Prowadzimy także przesiewowe badania wzroku i słuchu

- Terapia - w zakresie terapii indywidualnej i grupowej prowadzone są:

 • zajęcia terapeutyczne: stymulujące rozwój małego dziecka, wyrównujące opóźnienia rozwojowe,
 • terapię zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń w zachowaniu, moczenia nocnego,
 • terapię zaburzeń mowy,
 • terapię pedagogiczną dla uczniów dyslektycznych, mających trudności w uczeniu się matematyki,
 • konsultacje indywidualne dla młodzieży, spotkania dyskusyjne, prelekcje, warsztaty tematyczne,
 • zajęcia integracyjne, programy profilaktyczne i psychoedukacyjne, treningi antystresowe, aktywizujące do podjęcia decyzji zawodowej
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowości w funkcjonowaniu do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog (tyflopedagog, surdopedagog, oligorenopedagog), psycholog, logopeda (neurologopeda) oraz inny specjalista (w zależności od potrzeb dziecka).
 • Zadaniem zespołu jest m.in.
  • ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
  • opracowanie indywidualnego programu terapii,
  • koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia,
  • analizowanie skuteczności udzielanej pomocy,
  • ocenianie postępów dziecka.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest realizowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 • Zajęcia organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Jeśli Twoje dziecko wymaga wczesnych oddziaływań rewalidacyjno – wychowawczych, stymulowania rozwoju - zadzwoń i umów się na spotkanie w naszej poradni. Tutaj będziesz mógł uzyskać szczegółowe informacje na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zapraszamy Poradnia ponadto prowadzi działalność terapeutyczną w przedszkolach, szkołach i placówkach rejonu

- pomoc dla rodziców

 • konsultacje, indywidualne porady,
 • warsztaty tematyczne, spotkania edukacyjno-dyskusyjne, prelekcje, pogadanki dotyczące wspomagania rozwoju poznawczego dziecka, udzielanie pomocy dziecku w nauce, doskonalenie umiejętności wychowawczych, także zapobieganie uzależnieniom i propagowanie zdrowego stylu życia,
 • grupy wsparcia,
 • spotkania terapeutyczne dla rodzin z różnymi problemami związanymi z wychowaniem dziecka,
 • mediacje, negocjacje pomiędzy rodzicami i dzieckiem.

- pomoc dla nauczycieli i wychowawców

 • indywidualne konsultacje,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • szkolenia, warsztaty tematyczne, spotkania edukacyjno-dyskusyjne,
 • grupy wsparcia dla nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową,
 • organizowanie zajęć otwartych w poradni propagujących programy terapeutyczne

- opiniowanie - wydajemy opinie w sprawach

 • przyspieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego
 • pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
 • objęcia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwoćci wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnoćciami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta
 • innych określonych w odrębnych przepisach

- orzekanie - poradnia orzeka w sprawach:

 • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole