Jesteś tutaj: Start / Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oświadczenie o dostępności witryny internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie

Wstęp deklaracji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.ppp.jaworzno.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki

Poradnia Psychologiczni-Pedagogiczna w Jaworznie
Telefon: +48 32 762 91 37
Fax: +48 32 762 91 39
E-mail: sekretariat@ppp.jaworzno.edu.pl

e-puap: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie
Adres korespondencyjny: ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno

Data publikacji strony internetowej

01.09.2005

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2016-08 01- Dostosowanie www.ppp.jaworzno.edu.pl do wymogów WCAG.2.0 - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12.04.2012, §19 (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526).

Strona internetowa www.ppp.jaworzno.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zmiany kontrastu strony,
 • możliwość umówienia wizyty w poradni z możliwością tłumaczenia przez tłumacza migowego. Tłumaczem języka migowego jest mgr Katarzyna Gierczak-Dudek. Kontakt z tłumaczem poprzez sekretariat placówki
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

 Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • do budynku prowadzą dwa wejście od ul. Inwalidów Wojennych,
 • do wejścia do budynku prowadzą płaskie wejścia
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna umieszczona jest na drugim piętrze budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 14, do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzą schody – brak windy i ułatwień dla osób niepełnosprawnych
 • obsługa osób niepełnosprawnych w zakresie diagnozy odbywa w domu dziecka / ucznia.
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.