Indywidualny tok nauki i indywidualny program nauki dla ucznia szczególnie zdolnego, jako prawo i przywilej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2015

Podstawa prawna wydawania przez poradnię opinii w sprawie udzielania zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ; zmiana: Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz.458). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki ( Dz. U. z 2002 r. Nr.3, poz. 28 ). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.199 ). 

Zgłaszanie ucznia do poradni 

Dyrektor szkoły zwraca się do poradni psychologiczno – pedagogicznej z prośbą o opinię na temat możliwości realizowania przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki. Do pisma Dyrektora szkoły powinna być dołączona dokumentacja uzasadniająca wniosek tj. opinia o uczniu starającym się o indywidualny program lub tok nauki z danego przedmiotu lub przedmiotów, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia poświadczające szczególne osiągnięcia ucznia w konkursach zewnętrznych i olimpiadach przedmiotowych oraz ksero świadectw z ostatnich dwóch klas. 

Za zgodą rodziców / prawnych opiekunów /pełnoletniego ucznia pracownicy poradni przeprowadzają badanie diagnostyczne w wyznaczonym terminie. 

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków zespół specjalistów dokonuje analizy wyników badań i dostarczonych informacji o uczniu i wydaje pisemną opinię zawierającą stanowisko w tej sprawie. 

Stanowisko poradni w sprawie realizacji przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki: 

Opinia pozytywna gdy:

• uczeń w badaniach diagnostycznych osiągnął wysoki lub wyższy niż przeciętny poziom sprawności intelektualnej i ma szczególne osiągnięcia w danej dziedzinie 

• opinia nauczyciela rekomendującego ucznia potwierdza jego sukcesy edukacyjne , a także wskazuje na przejawiane zamiłowania, zainteresowania i zdolności w danej dziedzinie lub dziedzinach nauki 

• dołączone dokumenty: dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia (ksera ), które potwierdzają szczególne osiągnięcia ucznia w konkursach interdyscyplinarnych, tematycznych lub przedmiotowych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim czy też w olimpiadach 

Opinia negatywna gdy: 

• uczeń osiągnął niższe niż wymagane wyniki w badaniu psychologiczno-pedagogicznym 

• stan zdrowia ucznia stanowi realną przeszkodę dla jego intensywnej nauki 

• dołączone dokumenty: dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia nie dotyczą przedmiotu lub przedmiotów, z których uczeń chce realizować indywidualny program lub tok nauki 

• dołączone dokumenty: dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia świadczą o udziale ucznia w konkursach na szczeblu jedynie szkolnym ( w swojej szkole ) 

• nie została dostarczona wymagana dokumentacja