TOK INDYWIDUALNY PROGRAM INDYWIDUALNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2015

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie serdecznie zaprasza wszystkie szkoły w naszym mieście do współpracy w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Wytyczne do współpracy zawarte są w: Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych i w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
W celu promowania uzdolnionej dzieci i młodzieży z jaworznickich szkół, w uznaniu ich wysiłków i sukcesów oraz motywowaniu do dalszego własnego rozwoju, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna proponuje od tego roku szkolnego nową formę w zakresie dostrzegania i rozpoznawania ucznia zdolnego w szkole. Jest nią nadawanie Honorowego Tytułu „JAWORZNICKI TALENT”. Tryb nominowania ucznia do powyższego Tytułu określa Regulamin Przyznawania Honorowego Tytułu Uczniom „Jaworznicki Talent” – w tym roku jest to Talent Matematyczny (załącznik nr 1). Zgłaszanie kandydatów przez szkoły odbywać się będzie na podstawie Wniosku nominacji (załącznik nr 2) i Formularza aplikacyjnego (załącznik nr 3), składanych w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie ul. Inwalidów Wojennych 14 (dokładne informacje o terminach, trybie składania i postępowaniu kwalifikacyjnym, zawarte są w regulaminie). Wszelkich informacji udzielają: Maria Jaśko – Kubiak i Wioleta Kotrys.
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Wioleta Sztukowska
 
Jaworzno, 28.08.2012 r.

Pliki do pobrania